Dnes má svátek: Vratislav Zítra: Julie
csendesk

Aktuality

Změna pracovní doby - Pošta Sedlnice

Pracovní doba Pošta Sedlnice

 Vánoce.jpg

od 1.12.-31.12.2021
pondělí                                       9:00 - 12:00, 15:00 - 17:00
úterý                                 9:00 - 12:00, 13:00 - 17:00
středa                          9:00 - 12:00, 13:00 - 17:00
čtvrtek                                 9:00 - 12:00, 13:00 - 17:00
pátek  9:00 - 12:00, 13:00 - 17:00
   
od 1.1.2022
pondělí                                      8:00 - 11:00, 13:00 - 18:00
úterý                                8:00 - 11:00, 13:00 - 15:00
středa                         8:00 - 11:00, 13:00 - 15:00
čtvrtek                                8:00 - 11:00, 13:00 - 15:00
pátek 8:00 - 12:00
  • Hits: 319

Informace MPSV - ukončení dodávek energií

V souvislosti s náhlým ukončením dodávek energií od Bohemia Energy a dalších společností, ke kterému došlo napříč celou Českou republikou, Ministerstvo práce a sociálních věcí (MPSV) informuje o možnosti pomoci ze strany Úřadu práce (ÚP ČR).

Do režimu dodavatelů poslední instance (DPI) se dostalo zhruba 20 % všech domácností. V gesci MPSV je možné pro podporu občanů, kteří se vlivem vysokých záloh a růstu cen energii ocitli v nouzi, využít zejména následujících nástrojů:

Mimořádná okamžitá pomoc (MOP)

Jedná se o jednorázovou dávku ze systému pomoci v hmotné nouzi; informační leták zasíláme k případnému využití v příloze. Podrobné informace lze nalézt na https://www.mpsv.cz/pomoc-pri-rustu-cen-energii.

MOP – vyúčtování DPI: směřuje zejména na domácnosti, které přešly do standardního režimu (tj. mají již běžnou smlouvu na dodávku energií), při konečném vyúčtování u DPI jim byly vyměřeny nedoplatky a na tyto nedoplatky nemají dostatek vlastních prostředků, případně by je úhrada dostala do stavu hmotné nouze. Ve chvíli, kdy spotřebitel opustí režim DPI, je vystaveno vyúčtování. S tímto vyúčtováním, pokud nebudou mít dostatek vlastních finančních prostředků na jeho úhradu, se mohou následně obrátit na ÚP ČR v příslušném městě a požádat o MOP – Vyúčtování DPI. 

Pro přiznání této pomoci budou hodnoceny příjmy, úspory, majetek a náklady na bydlení. MOP je dávka na úhradu nákladů spojených s bydlením a je určena zejména pro osoby, které zaplatily vysoké zálohy a nezbývá jim dostatek prostředků na zajištění dalších základních potřeb (nájem, zimní oblečení, atd.) 

Podmínka: 30 % příjmu nestačí na pokrytí nákladů na bydlení a zároveň je těchto 30 % nižší než příslušné normativní náklady stanovené zákonem.

Příspěvek na bydlení

Touto dávkou stát pravidelně přispívá na náklady na bydlení, jestliže 30 % (v Praze 35 %) příjmů rodiny nestačí k pokrytí nákladů na bydlení (vztahuje se k nájemnímu a vlastnickému bydlení). Podrobné informace na https://www.uradprace.cz/web/cz/prispevek-na-bydleni.

Příklad MOP – vyúčtování DPI:

Měsíční čistá mzda: 25 000 Kč (ze zákona se započítává příjem ze 70 % = 17 500 Kč)

Náklady na bydlení: 15 000 Kč

Naspořeno: 20 000 Kč

V tomto případě může Úřad práce ČR v rámci správního uvážení nepřihlížet k majetku (tj. úsporám) v částce až do výše 37 720 Kč, při posuzování se tedy bude vycházet jen z příjmů (započítaných dle zákona ze 70 %). Nedoplatek za vyúčtování je 15 000 Kč. Úřad práce bude moci v tomto ilustračním případě poskytnout MOP na vyúčtování od DPI ve výši 15 000 Kč.


Přestože oblast energetiky nespadá do gesce MPSV ani ÚP ČR, snaží se MPSV a ÚP ČR občanům zprostředkovat alespoň základní poradenství ohledně jejich situace. Přehledně zpracované otázky a odpovědi, včetně podrobnějších informací lze nalézt na stránkách Energetického regulačního úřadu na https://www.eru.cz/cs/-/casto-kladene-otazky-…-dodavatel-energie-, přičemž naprosto klíčové je v tuto chvíli směrovat domácnosti na uzavření standardní smlouvy, tj. co nejrychlejší ukončení režimu DPI.

letak-mop-a-energie.jpeg

 

  • Hits: 158

Kotlíkové dotace MSK - 4. výzva

Průzkum zájmu o kotlíkové dotace v Moravskoslezském kraji - 4. výzva

Před vyhlášením 4. výzvy kotlíkových dotací a příjmem žádostí o dotace jsou kraje povinny provést dotazníkové šetření prokazující zájem obyvatel o kotlíkové dotace. V Moravskoslezském kraji realizujeme toto šetření formou on-line formuláře, na který najdete odkaz zde: //1url.cz/@kotliky4">https://1url.cz/@kotliky4.  Podle počtu vyplněných formulářů budou krajům přiděleny finanční prostředky na výměny kotlů, proto neváhejte a máte-li o dotaci zájem, formulář vyplňte. Tento formulář můžete vyplnit do 31.12.2021. 

Dříve, než se pustíte do vyplňování formuláře, přečtěte si, prosím, základní podmínky dotačního programu:

Program, do kterého se budete moci přihlásit, bude spuštěn pravděpodobně ve 2. čtvrtletí roku 2022 a bude určen pro vlastníky a spoluvlastníky:

- rodinných domů, 
- bytů v bytových domech, 
- rekreačních objektů, 
ve kterých žadatel o dotaci bydlí.

Stejné, jako v předchozích výzvách, zůstávají obecné podmínky kotlíkových dotací. Tzn., že dotace jsou určeny pro žadatele, kteří provozují (používají) kotel na pevná paliva 1., 2. nebo neznámé emisní třídy. Kotel musí být funkční (dokládá se tzv. revizní zprávou). Nezapomeňte, prosím, při likvidaci původního kotle pořídit fotodokumentaci jeho znehodnocení.

Pro poskytnutí dotace bude nově rozhodující příjem celé domácnosti trvale obývající nemovitost, ve které bude zdroj tepla vyměněn. Tvoří-li Vaši domácnost např.: 2 dospělí a 2 děti, pak roční čistý příjem Vaší domácnosti nesmí přesáhnout 4 x 170.900 Kč, tj. 683.600 Kč, přičemž příjmy dětí a studentů se do limitu nepočítají. Příjmy Vaší domácnosti nám budete muset prokázat. Dokládat se budou příjmy za rok 2020.

Příjmy nebudou posuzovány v případě, že v době, kdy budete podávat žádost o dotaci (tj. v roce 2022):

- bude celá domácnost tvořena starobními důchodci nebo invalidními důchodci 3. stupně, 
- bude jediným vlastníkem nemovitosti nezletilý nebo student denního studia do 26 let, 
-  jste někdy v průběhu období od 1. 1. 2020 do podání žádosti pobíral dávky v hmotné nouzi nebo příspěvek na bydlení.

(V případě, že příjem Vaší domácnosti přesáhne stanovený limit, budete mít možnost požádat o dotaci z programu Nová zelená úsporám poskytovanou Státním fondem životního prostředíhttps://www.sfzp.cz/dotace-a-pujcky/kotlikove-dotace/ostatni-domacnosti/.)

Nový zdroj tepla si budete moci vybrat z těchto možností:

  1. Teplené čerpadlo – dotace EU max. 130.000 Kč
  2. Plynový kondenzační kotel – dotace EU max. 100.000 Kč
  3. Kotel na biomasu – dotace EU max. 130.000 Kč

Detailnější informace k podmínkám 4. výzvy jsou dostupné na webových stránkách: 
https://www.mzp.cz/cz/news_20210715_Kotlikove-dotace-pokracuji-do-zari-2022

https://www.opzp.cz/o-programu/kotlikove-dotace

https://www.sfzp.cz/dotace-a-pujcky/kotlikove-dotace/domacnosti-s-nizsimi-prijmy/

V případě dotazů nás kontaktujte: tel.: 595 622 355 (kotlíková linka), e-mail: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.https://lokalni-topeniste.msk.cz/

  • Hits: 245

Sběrné místo Sedlnice

Z důvodu nutnosti změny umístění sběrného místa Sedlnice, bude současné sběrné místo provozováno do konce listopadu 2021, každou středu od 14.00-16.00 hod. Sběrné místo bude znovuotevřeno v provizoriu od 5.1.2022 u hřiště TJ Sokol Sedlnice, a to každou středu od 14.00-16.00 hod.

  • Hits: 309

Obědy pro občany Sedlnic

 

Obec Sedlnice zvažuje přípravu obědů pro své občany, a to do předem doručených jídlonosičů dle jídelního lístku, zveřejněného na https://secure.ulrichsw.cz/estrava/stara/jidelnicek.php?idzar=482&lang=CZ

Z tohoto důvodu žádáme případné zájemce (jedná se především o naše seniory) o nahlášení se na tel. 605 794 514 od 8.11.2021 do 12.11.2021 za účelem zjištění, zda by o tuto službu byl ze strany občanů zájem a možného provozování rozvozu obědů v rámci obce. Tato služba nebude nahrazovat původní restaurační činnosti bývalého provozovatele, ale bude poskytována v rámci provozování školní jídelny.

 

  • Hits: 402

"Milostivé léto" aneb jak se zbavit některých dluhů!

Dlužníci – fyzické osoby budou moci využít blížící se možnosti akce tzv. „milostivé léto“ a to nejen pro klienty sociálních služeb, ale i zaměstnance, kteří také budou moci v případě potřeby tuto možnost využít. Jedná se o jedinečnou, jednorázovou a časově omezenou nabídku odpuštění úroků, penále či pokut při jednorázovém zaplacení dlužné jistiny a nákladů exekuce. 

Ustanovení k institutu „milostivého léta“ naleznete v novele zákona č. 286/2021 Sb. Zákon, kterým se mění zákon č. 99/1963 Sb., občanský soudní řád, ve znění pozdějších předpisů, zákon č. 120/2001 Sb., o soudních exekutorech a exekuční činnosti (exekuční řád) a o změně dalších zákonů, ve znění pozdějších předpisů umožnuje využít tuto akci pouze v termínu od 28. října 2021 do 28. ledna 2022.

Zákon dává tuto možnost fyzickým osobám, u kterých probíhá soudní exekuce, a jejich dluh je u veřejnoprávních oprávněných věřitelů, kterými jsou Česká republika, územní samosprávné celky, včetně městských částí nebo městských obvodů, státní příspěvkové organizace, státní fond, veřejná vysoká škola, dobrovolný svazek obcí, příspěvková organizace územního samosprávného celku, ústavy a obecně prospěšné společnosti založená státem nebo územním samosprávným celkem, státní podniky a národní podniky, zdravotní pojišťovna, Český rozhlas, Česká televize, právnická osoba v níž má stát nebo územní samosprávný celek většinovou majetkovou účast (např. ČEZ), a další. 

Pokud dlužník uhradí/má uhrazenou celou jistinu, tedy původní dlužnou částku, a náklady exekuce ve výši 907,5 Kč, bude exekuce zastavená. Exekutor poté vydá rozhodnutí, jimž fyzickou osobu osvobodí od placení dalších nákladů, jako jsou úroky, penále atd. Exekuce bude zastavena bez jakýchkoliv dalších následků pro dlužníka.

priloha_958782055_3_FAcnehNXIAI5Czm.png

  • Hits: 347
Nahoru